Trener BiznesuRegulamin serwisu

Regulamin serwisu


Definicje

Serwis trenerbiznesu.pl - portal tematyczny dotyczący szeroko rozumianego rynku szkoleń, prowadzony przez firmę Agencję SEDNO Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy, ul. Batorego 34/7, 59-220 Legnica, świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, zwany dalej Serwisem.

Rejestracja - wypełnienie, wysłanie formularza rejestracyjnego zawierającego dane zgodne z stanem faktycznym, weryfikacja i akceptacja nowego konta ze strony administracji serwisu.

Użytkownik - podmiot, który zarejestrował się w Serwisie.

Typ Użytkownika - zależny  od ilości danych wprowadzonych przy Rejestracji i przeznaczenia konta Użytkownika status przyznawany Użytkownikowi przez Serwis. Typy Użytkowników zostały szczegółowo omówione  w punkcie II Postanowień ogólnych.

Redakcja serwisu (zamiennie Redakcja Portalu, Redakcja Wortalu, Redakcja Trenera BIZNESU, Redakcja) - zespół osób, które w porozumieniu i we współpracy z Wydawcą serwisu posiada możliwość zamieszczania treści i funkcjonalności przeznaczonych dla użytkowników wortalu.

Wydawca serwisu (zamiennie Wydawca portalu, Wydawca wortalu, Wydawca) - Agencja SEDNO sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Batorego 34/7, 59-220 Legnica, wpisana do KRS pod nr 0000308948. Siedziba redakcji mieści się w Legnicy, ul. Biskupia 3.

Postanowienia ogólne

I. Rejestracja

1. Z chwilą rejestracji Użytkownik oświadcza iż:

a. wprowadził dane zgodne ze stanem faktycznym,

b. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z godnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.nr133 poz.883) wraz z późniejszymi zmianami,

c. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Użytkownika. W każdej chwili po zalogowaniu Użytkownik może edytować swoje dane.

3. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy informacje jakie zamieszcza nie naruszają praw osób trzecich.

4. Użytkownik może wnioskować o usunięcie konta w dowolnym czasie za pomocą formularza w kategorii Wnioski, faksem lub drogą pocztową na adres Wydawcy.

 

II. Typy Użytkowników

1. Główne Typy Użytkowników

W zależności od ilości wpisanych danych osobowych i przeznaczenia konta Użytkownika, wyróżnia się  następujące Typy Użytkowników:

Typ użytkownika

Wymagane dane

Zakres uprawnień

Użytkownik uwierzytelniony

 

-adres e-mail

-wprowadzanie i komentowanie wątków na forum.

Czytelnik

 

- adres e-mail,

- imię i nazwisko

- wprowadzanie i komentowanie wątków na forum,

- dostęp do poradników,

- możliwość otrzymania jednej z funkcji wymienionych w punkcie II.2

Firma Szkoleniowa

 

- pełna nazwa firmy,

- forma prawna,

- numer NIP,

- adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- adres e-mail

- wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z redakcją Portalu,

- numer telefonu firmy,

- numer faksu firmy,

- wysłanie faksem formularza potwierdzającego rejestrację.

- dostęp do poradników,

- wprowadzanie ofert szkoleń otwartych i zamkniętych,

- Firma Szkoleniowa ma możliwość promowania swoich szkoleń

- możliwość ubiegania się o funkcję Partnera strategicznego jednego z działów Portalu (omówiona szczegółowo w punkcie II.3)

2. Firma Szkoleniowa może ubiegać się o tytuł Partnera strategicznego jednego z  działów.

Funkcja Firmy Szkoleniowej

Wymagane dane

Zakres uprawnień

Partner strategiczny

- dane Firmy Szkoleniowej

- wysłanie e-maila z prośbą o przyznanie tytułu Partnera strategicznego

- deklaracja dotycząca profilu firmy i obszaru, w którym chciałaby zostać Partnerem strategicznym Portalu

- uprawnienia Firmy Szkoleniowej

- publikowanie artykułów w dziale objętym patronatem

 

a. Chęć nawiązania współpracy z Serwisem Firma Szkoleniowa może zgłaszać wysyłając e-mail na adres np. partner@trenerbiznesu.pl

b. Portal trenerbiznesu.pl zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania tytułem Partnera strategicznego Portalu lub jego poszczególnych działów tematycznych.

c. Szczegółowe warunki współpracy zostaną uzgodnione na drodze indywidualnych ustaleń z ubiegającymi się o status Partnera strategicznego oraz zostaną zwieńczone umową konstytuującą ten rodzaj współpracy.

III. Zasady publikowania treści

W trosce o wysoki poziom serwisu prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 1. Serwis przeznaczony jest do wymiany opinii na tematy związane z tematyką szkoleniową i zawodem trenera. Gromadzi i prezentuje informacje oraz odnośniki do wartościowych zasobów przeznaczonych dla branży szkoleń.
 2. Obrażanie innych użytkowników i używanie wulgaryzmów jest zabronione pod rygorem zablokowania konta Użytkownika.
 3. Serwis jest polskojęzyczny - starajmy się przestrzegać zasad poprawnej polszczyzny.
 4. Preferujemy posługiwanie się imieniem i nazwiskiem w serwisie, przy czym nie jest to wymóg bezwzględny.
 5. Użytkownicy są identyfikowani w serwisie po polu „Nazwa użytkownika" oraz adresie e-mail. Wartości tych pól muszą być unikatowe, dlatego w tym przypadku decyduje reguła pierwszeństwa. Dodatkowo należy wprowadzić „Podpis w serwisie", który umożliwia podpisanie się w serwisie w dowolny sposób. Dzięki temu dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku mogą wypowiadać się w portalu.
 6. Użytkownik może uatrakcyjnić swój profil wgrywając swoje zdjęcie. Zdjęcia nie przedstawiające osób, zdjęcia niskiej jakości, zdjęcia niezgodne z przeznaczeniem, grafiki i zdjęcia o charakterze reklamy będą usuwane przez Redakcję. Przez zdjęcie do profilu rozumie się zdjęcie legitymacyjne bądź portretowe wykonane techniką kolorową lub w odcieniach szarości. Wgrywane zdjęcie może być używane w serwisie w różnych rozmiarach w zależności od kontekstu.
 7. Tylko Redakcja może podjąć decyzję o zamieszczaniu reklam w serwisie - wszelkie teksty i odnośniki zewnętrzne o charakterze reklamy jawnej lub ukrytej będą usuwane, a konto upomnianego członka społeczności może zostać zablokowane lub usunięte.
 8. Szanujemy prawo autorskie i prawa pokrewne - jeśli publikujemy tekst podajemy autora i źródło. Jeśli wgrywamy obraz to taki, do którego dysponujemy prawem publikacji na polu eksploatacji www.
 9. Artykuły Ekspertów oraz Partnerów Strategicznych, oferty szkoleń Firm szkoleniowych będą publikowane po moderacji dokonywanej przez Redakcję Serwisu.

IV. Użytkownicy uwierzytelnieni

Informacje dla użytkowników, którzy podali swój adres e-mail:

 1. System rejestracji poprosi o potwierdzenie prawidłowości Twojego adresu e-mail poprzez wysłanie informacji z linkiem potwierdzającym.
 2. W przypadku znacznej liczby żądań wpływających z podobnej lokalizacji system zablokuje wysyłanie mailingu w celu uniknięcia rozsyłania wiadomości niepożądanych.
 3. Wiadomości wysyłane automatycznie mogą być rozpoznawane przez programy pocztowe jako spam - prosimy sprawdzić w serwisie pocztowym folder niechcianej poczty przed interwencją i zadeklarować, że wiadomość jest pożądana. Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia założenia konta - prosimy o kontakt za pomocą udostępnionego formularza.

V. Czytelnicy

Informacja dla użytkowników zweryfikowanych, podających swoje prawdziwe imię i nazwisko i pod nim występujących:

 1. Serwis umożliwia zweryfikowanym użytkownikom bogatszą interakcję z serwisem i jego użytkownikami oraz możliwość korzystania z materiałów graficznych, audio lub audiowizualnych zamieszczanych dla tego typu użytkowników w wyznaczonych miejscach.
 2. W ramach sukcesywnego rozwoju serwisu funkcjonalność i dostęp do zasobów zgromadzonych w serwisie będzie rozszerzana.

VI. Firmy Szkoleniowe

 1. Serwis przewiduje możliwość logowania się Firm Szkoleniowych, zwanych dalej Firmą Szkoleniową. W takim przypadku będzie istniała konieczność dodatkowej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o dodanie do bazy danych Serwisu.
 2. Firmą Szkoleniową są również jednoosobowe działalności gospodarcze posiadające wpis do odpowiednich organów rejestrowych (Ewidencja Działalności Gospodarczej, REGON).

Rejestracja Firmy Szkoleniowej

 1. Rejestrację inicjuje się poprzez kliknięcie „Dodaj firmę szkoleniową" i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Nazwa tworzonego konta powinna być zgodna z nazwą firmy zgłoszoną do organów rejestrowych, przy czym można posługiwać się nazwą skróconą. Tak utworzone nowe konto oczekuje na weryfikację i akceptację ze strony Redakcji Serwisu.
 2. Po akceptacji, Firma Szkoleniowa otrzyma zwrotnego e-maila zawierającego szczegółowe instrukcje. Ponieważ jest to wiadomość automatyczna należy upewnić się, czy serwer pocztowy Firmy Szkoleniowej nie umieszcza podobnych wiadomości w folderze z pocztą niechcianą (SPAM).
 3. Rejestracja Firmy Szkoleniowej wymaga wprowadzenia do formularza online następujących danych:
  1. pełna nazwa firmy,
  2. forma prawna,
  3. numer NIP,
  4. adres siedziby, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby),
  5. adres e-mail
  6. wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z redakcją Portalu,
  7. numer telefonu firmy,
  8. numer faksu firmy.
 4. Wprowadzone dane wymagają potwierdzenia faksem wysłanym na numer 767 22 88 34. Wzór wymaganego faksu dostępny jest na stronach Serwisu.
 5. Rejestracja Firmy Szkoleniowej zostaje dokonana poprzez zatwierdzenie danych zawartych w Formularzu przez Redakcję Serwisu. Dane z pól nieobowiązkowych nie są zawarte w Formularzu. Można modyfikować je dowolnie w profilu Firmy Szkoleniowej.
 6. O fakcie dokonania rejestracji, Firma Szkoleniowa zostanie poinformowana drogą e-mailową na adres wskazany w zgłoszeniu. 

Modyfikacja wprowadzonych danych

 1. Modyfikacja wprowadzonych danych jest możliwa po uprzednim przedstawieniu takiej potrzeby Redakcji Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  zmianadanych@trenerbiznesu.pl
 2. Zmodyfikowane dane muszą zostać potwierdzone faksem, tak jak w punkcie I.2

Wprowadzanie ofert szkoleń

 1. Firma Szkoleniowa posiada uprawnienia do wprowadzania informacji o ofertach szkoleniowych.
 2. Wprowadzać można wyłącznie treści, co do których firma posiada prawa licencyjne lub prawa autorskie. W szczególności dotyczy to programów szkoleniowych, opisów, grafik, zdjęć, utworów słowno-graficznych, utworów audio i audiowizualnych.
 3. Wprowadzane oferty szkoleń mają charakter informacyjny i mogą kierować do oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przy czym Wydawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za aktualność tych danych.
 4. W przypadku treści zawierających odnośniki do nieistniejących miejsc (URL zwracające błąd 404) oraz do miejsc niezgodnych z opisem Redakcja zastrzega sobie możliwość odrzucenia wpisu również po etapie moderacji.
 5. Formularz dodawania nowej oferty szkoleniowej dostępny jest na stronach Serwisu pod przyciskiem „Moje szkolenia" i/lub „Dodaj szkolenie" w „Menu firmy szkoleniowej".
 6. Wprowadzenie oferty szkolenia wymaga wypełnienia następujących pól:
  1. Nazwa szkolenia
  2. Typ szkolenia
  3. Kategoria szkolenia
  4. Czas trwania
  5. Krótki opis szkolenia
  6. Cel szkolenia
  7. Uczestnicy
 7. Wprowadzony wpis zostanie przyjęty do moderacji i będzie widoczny dla pozostałych Użytkowników po jego zatwierdzeniu. Po zatwierdzeniu szkolenia Firma Szkoleniowa zostanie poinformowana drogą e-mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.
 8. Firma Szkoleniowa może wprowadzić dowolną liczbę ofert szkoleń otwartych i zamkniętych.
 9. Dla każdej z ofert można wprowadzić dowolną liczbę terminów szkolenia. Terminy szkolenia są widoczne dla innych Użytkowników bezpośrednio po ich wprowadzeniu - nie podlegają moderacji.
 10. Dodawanie wpisu - Termin wymaga wypełnienia następujących pól:
  1. Data szkolenia
  2. Miejscowość
  3. Prowadzący
  4. Cena brutto
  5. Szkolenie - zaznaczenie nazwy szkolenia
  6. Województwo.
 11. Każda Firma Szkoleniowa ma możliwość wprowadzenia dodatkowo informacji:
  1. Wymagania dotyczące zapisów
  2. Link do elektronicznego zapisu na szkolenie
  3. Link do dokumentu umożliwiającego zapis na szkolenie.

Promowanie ofert szkoleń

 1. Firma Szkoleniowa ma możliwość promowania swoich szkoleń.
 2. Serwis w ramach promowania ofert szkoleniowych zapewnia wyświetlanie na stronie głównej serwisu maksymalnie 4 szkoleń.
 3. Firma szkoleniowa może dokonać rezerwacji terminów dla szkoleń promowanych. Zamówienie miejsc reklamowych w bloku szkoleń promowanych wymaga wypełnienia Formularza przez Firmę Szkoleniową.
 4. Po wypełnieniu Formularza, pracownik Serwisu skontaktuje się z osobą wyznaczoną do kontaktu po stronie Firmy Szkoleniowej w celu ustalenia szczegółów rezerwacji terminów dla szkoleń promowanych.
 5. Szkolenia wyświetlane będą losowo, wybierane z aktualnych terminów wskazanych przez Firmę Szkoleniową,  jako promowane. Minimalnym okresem emisji jest 1 tydzień, okresy emisyjne rozpoczynają się w poniedziałek a kończą w niedzielę.
 6. Firma Szkoleniowa ma możliwość sprawdzenia swoich rezerwacji terminów dla szkoleń promowanych na stronach Serwisu w „Menu firmy szkoleniowej" pod przyciskiem „Moje zgłoszenia chęci rezerwacji miejsc dla szkoleń promowanych",  „Moje promowane terminy szkoleń" oraz  „Moje opłacone rezerwacje miejsc dla szkoleń promowanych".
 7. Firma Szkoleniowa ma możliwość przeglądania zapytań o szkolenia, realizowanych za pomocą formularza udostępnionego przy każdym terminie szkolenia. Informacja o pojawieniu się nowego zapytania jest przekazywana dodatkowo drogą elektroniczną.

VII. Wydawnictwa

 1. W ramach działań informacyjnych serwisu chętnie prezentujemy skróty i okładki publikacji. Możliwe to jest po uprzednim podpisaniu odpowiedniej umowy, umożliwiającej nam prawnie takie działanie.
 2. Dalsze szczegóły współpracy dostępne są na wniosek lub w kontakcie bezpośrednim.

VIII. Pozostałe informacje

 1. Próby podszywania się pod tożsamości osób trzecich będą powodem zablokowania konta do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 2. Redakcja Serwisu ma prawo do zablokowania konta bez podawania powodu takiego stanu rzeczy.
 3. Redakcja Serwisu ma prawo do usuwania treści przesyłanych przez Użytkowników, jeśli są one niezgodne z przeznaczeniem formularza, dzięki któremu je wprowadzono.
 4. Redakcja ma prawo poprawiania błędów w tekście lub formatowaniu, które mogą obniżać rangę Serwisu.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Serwisu, nadużyć lub treści, które są niezgodne z prawem polskim uprzejmie prosimy o kontakt z Redakcją Serwisu na adres redakcja (małpa) trenerbiznesu.pl lub skorzystanie z funkcji zgłaszania nadużyć.
 6. Działania mające na celu w sposób świadomy lub nieświadomy powodowanie sytuacji spornych, które mogą narazić Wydawcę na postępowanie sądowe w dowolnym trybie, może powodować zablokowanie treści do czasu wyjaśnienia powodów jej powstania lub intencji i tożsamości ich twórcy.